Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Eesmärgid 2013. - 2014. õppeaastaks Trüki

1.  Õppekava ja ainekavade arendustöö

 1. Täiustada perioodõpet, võttes arvesse eelnevate perioodide/õppeaastate kogemusi.

 2. Rakendada koolieksam 12. klassis. Uute põhimõtete täiendav arutelu, formuleerimine ja teadvustamine õpilaste hulgas.

 3. Jätkata koostöös GAGi, TIKi ja 21. Kooliga valikkursuste väljapakkumisega gümnaasiumiastmele.

 4. Usundiõpetuse valikkursus jätkab ühe rühmaga.

 5. Gümnaasiumiõpilaste tehnoloogiaaine projektitöös viia sisse korralduslikud muutused, et tekiks tasakaalustatud süsteem õpilaste valikuvabaduse ja soorollist tulenevate traditsioonide vahel.

 6. Jätkata r-õppe tundide andmist suure maja õpetajate poolt, hoida saavutatud taset ja motiveerida aineõpetajaid r-õppe alast arendustööd tegema.

 7. Valmistada kool ette uuele vaheaegade süsteemile üleminekuks kas sellest või järgmisest õppeaastast. Arutelud, millal on otstarbekam uuele vaheaegade süsteemile üle minna ja kuidas.

 8. Kujundava hindamise rakendumine 5. klassis, arutelud ja täiustamine, põhimõtete fikseerimine (sh tunnistuse vorm), ettevalmistus kujundava hindamise rakendamiseks järgmisel õppeaastal 6. klassis.

 9. Käivitada koostöös Reaali Spordiklubiga maadlusrühm.

 10. Alates 1. septembrist 2014 alustab tööd Tallinna Kesklinna Põhikool. Jätkata kahe kooli koostööd, mis teenib mõlema kooli ja reaalhariduse edendamise huve. Koostöös RK Haridussõpradega ja Hoolekande Seltsi toetusel kasutada ära Reaalkooli huvides Pärnu mnt 11 hoone võimalusi: algklassid töötavad ühes vahetuses, kodundusklassi kasutussevõtmine, riietusruumide kasutamine.

 11. IT-põhiste aktiivõppemeetodite rakendamine keeleõpetuse tundides. Võõrkeelte õppetool otsid koostöös kooli IT personaliga aktiivõppe jaoks sobilikke IT lahendusi ja katsetab neid.

 12. Väärtustada koolielus kirjanduslikku omaloomingut ja muuta kooli kirjanduselu nähtavamaks (Kirjandusklubi käivitamine, omaloomingu päev).

 13. Jõulueelse nädala ümberkorraldamine eesmärgiga tagada tasakaal õppetöö ja ürituste vahel ning suurendada kooli ühtsustunnet.

 14. Väärtustada õppekasvatuses tantsu ja ka rahvatantsu õppimist, viies vastavad tunnid 1. ja 4. Klassi.

 15. Osalemine Tartu Ülikooli innovatsioonikoolide võrgustikus. Leida koolile selle koostöö raames uusi arenguvõimalusi.

2.  Sise- ja enesehindamise ning tunnustamise süsteemi täiustamine.

 1. Seoses uue koolivormi tarnijaga ja elektroonilisele süsteemile üleminekuga tellimisel kindlustada uue süsteemi jätkusuutlikkus ja koostöö kooli ning tarnija vahel.

 2. Kooli motivatsioonisüsteemi edasiarendamine. Kooli motivatsioonisüsteemi arendusse kaasata õpetajad.

3.  Infotehnoloogiline arendustöö

 1. IT-põhiste aktiivõppemeetodite rakendamine keeleõpetuse tundides. Keeleõppeks sobiliku IT platvormi otsingud. Tutvuda teiste koolide vastavate kogemustega nii Eestis kui ka võimalusel välismaal.

 2. Jätkata õpetajate koolisiseste elektrooniliste õppematerjalide loomise konkursiga.

 3. VARU kasutamise ja kasutatavuse suurendamine.

 4. Teadusandekate õpilaste arengu toetamiseks on edasi arendatud videotundide rakendamist ainetundides. Koostöös reaalainete õppetooliga uurida e-õpiku loomise võimalusi matemaatikas.

 5. Klassi ajaveebid on osa koolikultuurist, oluline on klassijuhataja roll. Klassijuhatajatel võimalus rakendada õpilaste motiveerimiseks reaalkasulikku tööd.

 6. Rakendub valikainete infosüsteem, nn R-ÕIS, millega saab reguleerida valikkursuste valikuid.

4.  Kooli juhtimise täiustamine

 1. Parendada tagavarakoopiate süsteemi lahendust, alustada järjekindlat tööd riskijuhtimise ja andmekaitse valdkonna süstematiseerimiseks.

 2. Minna üle uuele töölepingule ja palgakorraldusele.

 3. Kooli õppetoolide töö ümberkorraldamine: teemapõhised õppekogu koosolekud ja juhtkonna ning õppetoolide ühisarutelud vähemalt kord aastas. Augustis toimuvad õppetoolide kollokviumid, kus iga õpetaja planeerib ära (ja arvestab teistega) arvestuste nädala kontrolltööd ja arvestused.

 4. Uute töötajate toetamine, et aidata neid kooliellu sisse elada. Rakendada mentoreid.

 5. Uue arengukava väljatöötamine.

 

Kokkuvõte 2012. - 2013. õa eesmärkide täitmisest.

Uuendatud 14.10.2013 19:31
 

KP suvi

Ilusat suve! Kohtume
1. septembril!

targalt-internetis-logo

elf